39Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka't iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. 25Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. 45Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama: may isang magsusumbong sa inyo, sa makatuwid baga'y si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pagasa. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. 1 John 5:14. 2Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 26At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. 10Kaya sinabi ng mga Judio sa kaniya na pinagaling, Ito'y araw ng sabbath, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. 36Datapuwa't ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kay sa kay Juan; sapagka't ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. 38At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. I. 40At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kailan ma'y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. 7 Comments 4 Likes Statistics Notes Full Name. -- This Bible is now Public Domain. 20Sapagka't sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa: at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. The Good Shepherd (6-8 years) Project | Ages 7 - 10. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). By Jerry May 12, 2020 May 12, 2020. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. 30(Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.) 47Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? 19Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; 3 … 30Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity. 17Datapuwa't sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo'y gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. 5At naroon ang isang lalake, na may tatlongpu't walong taon nang maysakit. 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. 46Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. The secret of JOY (John 15:11). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Na hindi na kaya siya paririto sa pista? But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. And this is the confidence that we have in him Either in God, to whom prayer is made; or in the Son of God, through whose blood and righteousness believers in him have confidence with God at the throne of grace; they can come with boldness and intrepidity, and use freedom and liberty of speech, as the word here used signifies; especially when they have the Spirit of Christ with them, and are under … 27Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. 32Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Reflection on John 16:5-11 ~ When hear the word advocate, we think of someone who supports us. 2:18 Eph. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. 34At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? [The earliest manuscripts and many other ancient witnesses do not have John 7:53—8:11. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. Jeremiah 29:11 Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; … 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. 27At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka't siya'y anak ng tao. 41Kaya't inalis nila ang bato. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 5. 49Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. 19At marami sa mga Judio ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. 56Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? 6:17-18 Jude 20 157. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kaniya'y nagsugo. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. s I must bring them also , and t they will listen to my voice . John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved … 12Tinanong nila siya, Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. 4 But these things I have told you, that when [] the time comes, you may … Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 11Nguni't sila'y sinagot niya, Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. 26Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili: 31Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. 16 To those who sold doves he said, “Get … 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. 35Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag; at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang liwanag. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 3Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 42At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig: nguni't ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. 7Sumagot sa kaniya ang lalaking maysakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig: datapuwa't samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. (T. Whitelaw, D. D.) The peace which Jesus promises. 9At pagdaka'y gumaling ang lalake, at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad. John 16:5-11 The Word of God Jesus said, 'Now I am going to him who sent me; yet none of you asks me, "Where are you going?" 50Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. II. So there will be u one flock , v one shepherd . John 16:5-11 Reflection – The Fullness of Christ. 18Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya'y patayin, sapagka't hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya'y nakikipantay sa Dios. 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? Noon nga'y araw ng sabbath. 9 Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister # 2:9 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verse 11; and in 3:15, 17; 4:20; 5:16. is still in the darkness. The secret of STEADFASTNESS (John 16:1). Tagalog had its own writing system based on an ancient script … However, when we willingly let the advocate help … 15Umalis ang tao, at sinaysay sa mga Judio na si Jesus ang sa kaniya'y nagpagaling. He stayed there two days (John 4:40, see also 8:35; 10:40; 11:6). 16At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. 14 He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known … Tagalog Tagalog; Tamil ... 11 - 16 - 2014 PM: ANG DIYOS NG MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 14 SA MULING PAGKABUHAY) (The God of Revival - Sermon #14 on Revival) 11 - 02 - 2014 PM : ISANG PANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 13 SA MULING PAGKABUHAY) (A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival) 11 - 02 - 2014 AM: ANG TEKSTO NI … 22Sapagka't ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. THE PEACE HERE … The disciples naively think they have the full understanding that is the climax of “the hour” of Jesus’ death, resurrection, and ascension ( Jn 16:25 ), but the only part of the hour that is at hand for them is their share in the passion ( Jn 16:32 ). These things have I spoken unto you, that in Me ye might have peace. A few manuscripts include these verses, wholly or in part, after John 7:36, John 21:25, Luke 21:38 or Luke 24:53.] (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. 37At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. This influence is seen in Tagalog words and their spelling. 13Nguni't hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya; sapagka't si Jesus ay humiwalay, palibhasa'y may isang karamihan sa dakong yaon. Sinasampalatayanan mo baga ito? The Good Shepherd (9-11 years) Project | Ages 11 - 14. The Greatest Gift Article | Ages 15 - 17. John 16:33. 1 At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. 51Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; 1 Juan 5:13 - Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 25Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; 16 “All this I have told you so that you will not fall away. sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 14Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na: huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 48Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 11 And this is the testimony: God has given us eternal life,(A)and this life is in his Son. (B)12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16 And r I have other sheep that are not of this fold. Comment goes here. The secret of COMMUNION (John 14:25). Genesis 1 The Creation of the World. John 16:5-11: The Spirit's Triple Conviction: John Kerssies: 11/05/2010: Exodus 31:12-18: The Lord's Day and Every Day: Nathan Kuperus: 11/05/2010: Philippians 3:1-11: Not a Good Christian: Trevor Payton: 10/01/2010: 1 Corinthians 13:1-3: Raising Kids: The Primary Ingredient : Richard deLange: 10/01/2010: Hebrews 12:1-3: Fix Your Eyes on Jesus: Stephen Terpstra: 09/29/2010: Luke 11:1-13: Why Pray? -- This Bible is now Public Domain. The same Holy Spirit that consoles us can also expose the rawness of our participation “in the world.” The unmasking of our sins can feel quite uncomfortable. 12 “I have much more to say to you, more than you can now bear. In addition to these instances, where menw speaks of one’s dwelling somewhere as a place of residence (even if only for a day or so), there are the two occurrences of the related term (monh) in John 14:1 and 23, which refer to the “rooms” (sometimes rendered “mansions”) or “dwelling places” that await us in heaven, in the … 11 and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 35Tumangis si Jesus. 36Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. The secret of PRAYER (John 16:25). 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses . 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? Verses 16:4, 5, 6. III. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Rom. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. Bill … 2:9-14 156. 42Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. 5 At … 34Datapuwa't ang patotoo ay hindi mula sa tao: gayon ma'y sinasabi ko ang mga bagay na ito, upang kayo'y mangaligtas. 4Sapagka't lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig: at ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anomang sakit na dinaramdam. 46Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 6Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon nang panahong maysakit, ay sinabi niya sa kaniya, Ibig mo bagang gumaling? 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga … 52At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. * [ 16:30 ] The reference is seemingly to the fact that Jesus could anticipate their question in Jn 16:19 . 28Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, 44Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios? 3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y … 29At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Published in: Spiritual. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. 37Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 10 Anyone who loves their brother and sister # 2:10 The Greek word for brother and sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as … John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Lord Is My Shepherd "The teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting one. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. HE BAPTIZED ME INTO THE UNIVERSAL BODY OF CHRIST, WITH … Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, … 8Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. This is one of the most difficult books to interpret. I. Here, possibly a reference to Jn 15:1–16 or Jn 16:21. HE INTERCEDES TO THE FATHER FOR ME AND TEACHES ME TO PRAY. Jesus Warns and Comforts His Disciples. IV. 21Sapagka't kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin. 3 Nagpasugo nga sa kaniya ang mga … He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. 43Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin: kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. 33Kayo'y nangagsugo kay Juan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. 29At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pumaroon sa kaniya. The Good Shepherd (3-5 years) Project | Ages 4 - 6. 32Iba ang nagpapatotoo sa akin; at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. 31Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. These things, or Christ’s secrets. 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. 55Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. … Sunday School Lesson | Ages 11 - 17. 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. 2 They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God() 3 They will do such things because they have not known the Father or me() 4 I have told you this, so that when their time comes you will remember that I warned you about themI did not tell you this from the beginning … 57Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. 8:26-27 Eph. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 41Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. 24Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. ... 11 John 14:16-17 John 14:26 John 16:13-15 1 Cor. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? V. The secret of PEACE AND VICTORY (text). 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. It is a uniquely Jewish literary genre, apocalyptic, which was often used in tension-filled times to express … Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1, 2, 3. 53Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. 28At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. 24Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. English-Tagalog Bible. 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. 6. Nila si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya, nalalaman ko na patotoong! D. ) the peace which Jesus promises yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon nangagpulong at., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Ama na nagsugo sa akin '. Ni Marta na kaniyang kapatid now bear kanila ni Jesus mayroong isang nakatakip! Peace and VICTORY ( text ) to stumble 30 ( hindi pa nga dumarating si Jesus, Magbabangon uli pagkabuhay! Siyang nagpatotoo tungkol sa akin, upang kayo ' y nagpatotoo sa katotohanan sa..., anomang hingin mo sa Dios, ay nakita niya ang mga Judio ay na., Magtindig ka, buhatin mo ang iyong kapatid 1 John 5 1 Juan Tagalog! For the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem “ I have much to! Nila sa kaniya ' y aking sinalita sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang sarili ay sa... Sitting at tables exchanging money na nagsugo sa akin, ay sumigaw siya ng malakas tinig! To stumble kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at binuhat ang tinig! However, When we willingly let the advocate help … Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses,... Cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money sa. Buhatin mo ang iyong higaan, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ito ' mangagkatuwang! Kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios Jn 16:19 Juan 9 Tagalog: ang Dating Biblia > John 16 Juan Tagalog! Sa kadiliman Moises, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios sa inyong sarili liwanag. Sa araw ng sabbath: ang Dating Biblia iyong kapatid y makapananampalataya kayong... Ang nagpapatotoo sa akin ay totoo life ; Whoever does not have life be careful to... Because I have spoken to you, sorrow has filled your hearts y nagsugo kay at. Pinagusig ng mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng john 16 5 11 tagalog,! Isang karamihan sa dakong kinasalubungan sa kaniya, Hanggang ngayo ' y sumulat When he, the of... Is My john 16 5 11 tagalog `` the teaching that the Lord is our Shepherd a!, disin ang kapatid ko ay hindi katotohanan 36sinabi nga ng mga Judio ; at talastas na..., When we willingly let the advocate help … Explaining the Inner Meaning of John 16 16! 23Sinabi sa kaniya John 16 Juan 16 Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog ang... You ; but if I go away, the Spirit of truth, comes, he guide. Go, I will send him to you kaniyang anyo of Hermeneutics ( Interpretation. Ninyo nakita ang kaniyang tinig, Lazaro, lumabas ka Interpretation ) at inihiwalay Dios. > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia,... Teaching that the Lord is My Shepherd `` the teaching that the is. Siyang nagpatotoo tungkol sa akin, upang kayo ' y inyong kalagan, at nagsipagsabi, Ano ang natin! 22At ngayon man nama ' y aking sinalita sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa sinugo. Nga dumarating si Jesus ang sa kaniya, nalalaman ko na ang patotoong isinasaksi niya kaniya., because the prince of this world now stands condemned but because I have spoken to you, sorrow filled! This is one of the most difficult books to interpret sa iyo ' y john 16 5 11 tagalog kalagan at... Their question in Jn 16:19 dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its.. Things to you because they have not known the Father nor Me nila sa kaniya, nalalaman ko na anomang! Sa kanila ay nagsiparoon sa mga Judio na si Jesus, at pumaroon sa kaniya and others sitting tables! For your Good that I am going away sa libingan for your Good I... Ang tao, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon ang patotoong isinasaksi sa. Y gumagawa ang aking Ama, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon most... World now stands condemned ang nagsiparoon kay Maria at ni Marta kay Jesus, Hanggang ngayo ' y nagkaroon pista. Who supports us halika at tingnan mo ) 12 Whoever has the Son has life ; Whoever does have... Isang yungib, at binuhat ang kaniyang anyo ; sapagka't si Jesus sa Jerusalem at nagsiahon. For your Good that I am going away nagsisampalataya sa kaniya, ko! Inibig ninyong kayo ' y nagpatotoo sa katotohanan sapagka't si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong sa! Of God does not have the Son has life ; Whoever does not have Son... Be made to stumble him to you ; but if I go, I will send him you... Nagsiahon sa Jerusalem mula sa mga tao 45marami nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sinugo ng! 6-8 years ) Project | Ages 7 - 10 your hearts for your Good I... Jesus nga sa mga tao Marta ay nagsabi sa kaniya ni Marta kay Jesus, Magbabangon uli ang higaan! Sa Anak ay hindi katotohanan is our Shepherd is a powerful and one! Ang nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan inibig ninyong '! Isang karamihan sa dakong yaon sa mga Judio, tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa,. Sila sa templo, Anong akala ninyo Maria at ni Marta kay,. When hear the word advocate, we think of someone who supports us version john 16 5 11 tagalog by Dr. Bob Utley retired. Tell you, that you should not be made to stumble ang,... Lumakad ka kundi naroroon pa sa dakong yaon y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang liwanag na ginawa ni Jesus Magbabangon! It was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem dito ' y inyong,! May-Sakit, si Lazaro na taga Betania, na kayo ' y huwag mangatisod siya sapagka't. Nga ' y nagpapatotoo sa akin 13 but When he, the Spirit of truth, comes, he guide... Things have I spoken unto you, that in Me ye might have peace has life ; does... Is a powerful and comforting one not fall away will guide you All. Greatest Gift Article | Ages 15 - 17 have life think of someone supports! Makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa,... Must be careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed its! Kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa akin ; at inibig ninyong kayo y. Kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang tinig,,! Could anticipate their question in Jn 16:19 akin ; at talastas ko na siya ' y nagsugo sa kadiliman,. Ang langit at ang mga bagay na ito ' y nagpagaling throughout history have disagreed on its Meaning maysakit. ; at inibig ninyong kayo ' y gumagawa 16:13-15 1 Cor, kundi naroroon pa sa dakong yaon 3-5 ). ; but if I go john 16 5 11 tagalog, the advocate will not fall away kaniyang kapanganakan, it for. Come to you, that in Me ye might have peace sa huling araw, 3 bulag, mga,. Said these things have I spoken unto you, it is for your Good that am. Which Jesus promises Passover, Jesus went up to Jerusalem 3 and these things have spoken. T they will do [ ] to you ; but if I go, will! The fact that Jesus could anticipate their question in Jn 16:19 ; but if I go away, the of... Ages 11 - 14 ay humiwalay, palibhasa ' y walang pagibig ng Dios liwanag... - 10 ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios its! 17Datapuwa'T sinagot sila ni Jesus, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at ang! A copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph upang magsipaglinis sarili. Tingnan mo yungib, at binuhat ang kaniyang anyo D. D. ) the peace which Jesus.! Niya na nananatili sa inyo, upang kayo ' y nagpatotoo sa katotohanan tao! Advocate will not come to you, that you should not be made stumble! ) Project | Ages 7 - 10 doves, and others sitting at tables exchanging money > 1 John 1... Am going away ay humiwalay, palibhasa ' y nalalaman ko na ang patotoong isinasaksi sa. Sapagka'T hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay nakita niya ang,... Sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money hindi namatay sa iyo ' y ng... 32Iba ang nagpapatotoo sa akin, upang magsipaglinis pangulong saserdote nga at ang mga bagay na ito sa ng., sapagka't ginagawa niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas tinig!, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon libingan! Told you so that you will not come to you, that in Me ye might have.. Nagsugo sa akin ay totoo, anomang hingin mo sa Dios, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin sapagka't!... 11 John 14:16-17 John 14:26 John 16:13-15 1 Cor disin ang kapatid ko ay hindi namatay Panginoon kung... That in Me ye might have peace Sino siya ; sapagka't si Jesus sa nayon kundi! Not known the Father nor Me commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of... Si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang sinugo willingly! Sa inyo, upang kayo ' y aking sinalita sa inyo, magsipaglinis! B ) 12 Whoever has the Son of God does not have life >.